NIEUWS

Verslag Bestuurdersbijeenkomst

21 februari kwamen we samen in het gezellige buurthuis de Boeg voor de bestuurdersbijeenkomst. Met een kleine groep zijn we in de notitie: Toekomstperspectief Buurtcentra gedoken. De notitie is nog moeilijk te vertalen naar het zelfbeheer. We haalden op wat voor de leden in de uitwerking van deze notitie van belang is en waar zorgen liggen. Deze inzichten zullen we bij de gemeente neerleggen en waar mogelijk willen we zo veel mogelijk meedenken over de uitwerking. Mocht je aanvullingen hebben dan horen we dat graag.

Ook maakten we een eerste stap met onze impact meeting. We willen graag weten of wat wij doen werkt, en wat volgens jullie prioriteit heeft. Samen met bestuurders hebben we ons meetinstrument geslepen en al wat eerste inzichten opgehaald. Dit willen we verenigingsbreed gaan uitzetten dus wordt vervolgd! Jullie horen nog van ons! 

 

Hierbij delen we de belangrijkste inzichten en onze verslaglegging van de avond :

Powerpoint over Meerjarig Perspectief Buurtcentra 

Notitie Meerjarigperspectief Buurtcentra Gemeente Utrecht

Verslag Bestuurdersbijeenkomst 21/2

Feedback impact meeting

 

Belangrijkste inzichten over de notitie

 • Onduidelijk hoe de uitwerking eruit ziet. Er zijn nog veel scenario’s mogelijk. Belangrijk ook voor ons om alert te blijven, signalen door te geven en hierover mee te blijven praten. 
 • De notitie lijkt geschreven vanuit het medebeheer. Onduidelijk in hoeverre dit ook door zelfbeheer opgevolgd kan en dient te worden.

Toelichting proces

Vanuit gemeente Utrecht geeft de notitie 10 jaar lang richting aan het beleid voor buurtcentra. Startnotitie komt uit 2021. Hans heeft meegedacht in een klankbordgroep over de totstandkoming van de notitie namens Dwarsverband. Leden zijn opgeroepen om mee te denken. De gemeente heeft daarnaast een aantal sessies georganiseerd voor bewonersinitiatieven om input op te halen. Sommige leden waren hierbij aanwezig. In 2022 is de notitie teruggetrokken omdat de beschikbare financiën niet voldoende waren om de ambities uit de notitie te realiseren. Met name de kosten voor het verduurzamen waren te hoog. De ambitie is nu bijgesteld en de notitie nog wat verder aangepast. Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van 31 januari was er nog de mogelijkheid om in te spreken. Hierna is de notitie voorgelegd aan de raad ter goedkeuring. 

In de notitie worden ook specifieke leden genoemd. Zoals Gesprekken 3GCentrum over nieuwbouw. De nieuwbouwplannen voor Burezina. Of dat Boeg mede de toenemende vraag in de Cartesiusdriehoek gaat opvangen. Locaties weten daar zelf niet altijd vanaf.

Input bestuurders op notitie

 

Thuis in de wijk: Toename kwetsbare bezoekers

Mensen blijven langer thuiswonen en meer zorg aan huis. Doorverwijzen van mensen van mensen met een zorgvraag, zowel fysiek, psychisch naar buurthuizen. Dit roept zorgen op bij de leden. Tekort aan kennis en ervaring. En de vraag is ook of je het wil, als organisatie die (bijna) volledig op vrijwilligers draait. 

 

Overwegingen:

  • Zorg verlenen vergt specialistische kennis en financiële middelen
  • Zorg verlenen is specialistisch, lastig met (grotendeels) vrijwilligers. ‘ Daar zijn we niet voor’.
  • Signaleren kan wel, maar dan moet je goed kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar het buurtteam. 
  • Training in specialistische kennis kan makkelijk verdwijnen door verloop van vrijwilligers 
  • Hoe is het voor de bezoekers? Mensen komen nu naar een buurthuis, naar een zorgcentrum 
  • Als een locatie die extra zorg wel wilt verlenen, geef dan ook de middelen en het vertrouwen. DNJ deed een bewonersbod voor de senioren inloop en heeft hier de middelen niet voor gekregen omdat de gemeente dat niet aandurfde. Heel jammer. 
  • In een buurthuis groei je met elkaar mee. De eerste verbinding is gezelligheid en de basis een gezond netwerk. Daarbinnen vang je met elkaar zorgvragen op die gedurende de tijd zich voordoen. Dat is anders dan dat mensen vanwege een zorgvraag langskomen. De balans en het netwerk is dan al gauw zoek. 

 

Mocht je ergens tegen aanlopen: laat het ons weten en zeker ook je accounthouder! 

 

Toelichting verbouwclub

Meerdere locaties zijn bezig met verbouwen dan wel verduurzamen of hebben hier plannen voor. We willen het enorme schot tussen MO en UVO verkleinen. Door kennis en ervaringen te bundelen kunnen we zorgen dat kleine bewonersinitiatieven sterker staan in de onderhandeling met de gemeente. Kijken of we samenwerking met KNHM kunnen opzetten, meer informatie volgt.

 

Toename meervoudig gebruik activiteitenruimte: 

Gaat het erom dat buurtcentra hun ruimte beschikbaar stellen voor andere initiatieven en projecten zodat het maatschappelijk vastgoed zo veel mogelijk wordt gebruikt? Of gaat het erom dat andere locaties, zoals scouting gebouwen, sportclubs en scholen hun ruimtes ook beschikbaar stellen aan bewonersinitiatieven. In dat eerste geval een opdracht aan locaties. In het laatste geval ontstaat er concurrentie

 

Valse concurrentie / tarievenbeleid 

In de laatste versie van de notitie is opgenomen dat gebruikers van een DOCK locatie voor het 0% tarief een tegenprestatie moeten leveren. Er zijn volgens de gemeente geen middelen om het zelfbeheer financieel te compenseren voor een 0% tarief. Bovendien lost het de oneerlijke concurrentie niet op. 

 

Meetinstrument 

Het meetinstrument is door DOCK ontwikkeld. Wordt dit een verplichting? Hoe tijdrovend is het? En vooral: wat wordt er gemeten? Leden zouden graag meedenken over het meetinstrument en hoe deze de meerwaarde van zelfbeheer in kaart brengt. Ook goed om mensen met specifieke kennis over zelfbeheer hierbij te betrekken.
bestuurdersbijeenkomst 21/2 De Boeg