NIEUWS

Uitvraag Sociale Basis

De gemeente is bezig met een uitvraag voor de professionele organisaties voor de sociale basis. Hier valt DOCK ook onder. Elke 6 jaar wordt het sociaal makelschap wat DOCK nu uitvoert in principe opnieuw aanbesteed.

Als Dwarsverband maken wij ons hard voor het loskoppelen van het sociaal makelschap en het beheer van mede-beheerde buurthuizen. Nu valt dit onder één opdracht aan DOCK: zowel de sociaal beheerder van de medebeheerde buurthuizen als de sociaal makelaars in de wijk werken bij DOCK. We vinden dat de sociaal makelaars onder een onafhankelijk organisatie zouden moeten vallen en dat de opdracht los moet worden aanbesteed. Dit zijn 2 aparte opdrachten en dus 2 aparte partijen. De sociaal makelaar werkt dan voor de hele wijk en koppelt alle bestaande organisaties (professioneel en bewoners) aan elkaar. Hij/zij legt ook verantwoording af aan (een vertegenwoordiging van) de wijk, bijvoorbeeld aan het wijkplatform.

Een onafhankelijk sociaal makelaar is belangrijk voor locaties in zelfbeheer, alleen dan kan deze makelaar ook onbevooroordeeld buurtbewoners en organisaties in de wijk op de juiste manier verbinden. Waarbij locaties in zelfbeheer in principe gelijk zijn aan die in mede beheer/niet-verzelfstandigd.

Over de uitgangspunten voor de uitvraag van de sociale basis en het aanbestedingsproces was er een raadsinformatiebijeenkomst afgelopen dinsdag 28 november.  Wij hebben als Dwarsverband bovenstaand standpunt ingebracht. 

Vervolg

In de nota van uitgangspunten staan nog een flink aantal ontwikkelopgaven. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt met partners en (bewoners)initiatieven. Daar zitten wij ook bij aan tafel. Als de ontwikkelopgaven helder zijn, gaat de gemeente verder met het formuleren van de opdrachten voor de aanbieders in het sociale domein. Ze publiceren deze opdrachten in de zomer van 2024.

Tegelijkertijd bereidt het college een inkoopproces met ‘vrijwillige transparantie’ voor. Ze verwachten dat er geen andere aanbieders komen dan de huidige aanbieders. De kans is dus groot dat de nieuwe aanbieder ook DOCK wordt. Om te kijken of er echt geen andere aanbieders komen, doen ze nu al een vooraankondiging op TenderNed.

Kijk hier de raadsinformatiebijeenkomst hier terug

    Sarah spreekt in bij de raadsinformatiebijeenkomst