NIEUWS

Terugkoppeling ALV voorjaar 2023

Wat een prachtige opkomst tijdens de ALV afgelopen week in de Dame. Er kwamen 27 mensen van 15 afzonderlijke locaties om mee te sparren en beslissingen te nemen. We aten samen. Keken terug op 2022. En er werd positief ingestemd met de toetreding van de speeltuinen. Hierbij delen we het verslag van de bijeenkomst waarin ook de genomen besluiten zijn opgenomen. 

Verslag ALV voorjaar 2023 

Hierbij ook de besproken punten op een rij:

 

Opening en mededelingen

We worden welkom geheten door het bestuur van de Dame. 

Hans opent de ALV. Bijzonder jaar met vijf jarig jubileum, symposium en mogelijk de aansluiting van de speeltuinen. Minder positief is dat er niets is gedaan door de raad met onze opmerkingen over de beleidsnotitie Meerjarig Perspectief Buurtcentra. Hans wil zich meer inzetten om raadsleden te betrekken bij ons werk en het zichtbaar maken van het zelfbeheer. 

Meerjarig Perspectief Buurtcentra, Gemeente Utrecht

Antoon vraagt of er een regulier overleg is met wethouder en gemeente? Hans geeft aan dat we regelmatig met onze accounthouder bij de gemeente overleggen. Dit doen we niet met de wethouder. De wethouder is wel positief over het Dwarsverband. Maar is het goed om te zorgen dat de wethouder en de raad nog beter op de hoogte zijn van wat we doen. 

Richard stelt voor om de wethouder tijdens een bijeenkomst op locatie uit te nodigen? Dit is een goed idee. Coördinatoren gaan dit oppakken.

Kees-Jan raadt aan om de wijkwethouder uit te nodigen voor de lokale zichtbaarheid van je eigen buurthuis. 

 

Verslag vorige vergadering dd  22 november 2022

Bijlage:

Verslag ALV najaar 2022

Geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.

Vaststellen Verantwoording 2022

Bijlagen:

ConceptVerantwoording 2022 
Concept jaarrekening 2022 

Inhoudelijke verantwoording 2022

Rosa geeft middels een presentatie toelichting op de verantwoording. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van de verantwoording oppert Miecke het idee om vraag en aanbod van verschillende locaties beter uitwisselbaar te maken. Bijvoorbeeld met een soort rubriek op website. Dit gebeurt nu via de beheerders app, maar daar zitten niet alle locaties in. Coördinatoren gaan kijken of en hoe ze dit op kunnen pakken. 

Concept jaarrekening 2022

Toelichting door penningmeester Gerard Wolswijk. Er zijn enkele verduidelijkende vragen waarna de jaarrekening wordt vastgesteld.

 

Afscheid Gerard

Helaas gaat Gerard ons verlaten. Vanaf juni / juli zal hij zijn taken als penningmeester neerleggen. Wij danken hem heel erg hartelijk voor het harde werk dat hij voor de Vereniging heeft gedaan, zowel als penningmeester van de vereniging, als ter ondersteuning van enkele initiatieven. Hiermee zijn we ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. We vragen iedereen om te overwegen of hij/zij  dit wil  oppakken, dan wel mee wil denken over een nieuwe penningmeester. Hanneke Immikhuizen zal indien nodig voor korte tijd de werkzaamheden overnemen. 

 

Stemmen toetreding Speeltuinen

Bijlage:

Aangepaste notitie aansluiting speeltuinen

Sarah geeft een presentatie. 

Henny vraagt zich af of er sprake is van proefperiode? We maken afspraken voor het komende half jaar. Dus dit kunnen we inderdaad als een proefperiode zien. 

Kees-Jan: mist een overzicht van voor- en tegenargumenten. Het bestuur en de coördinatoren zetten deze voor- en tegenargumenten op een rijtje:

Voor:

  • Voor: normaal stemmen we niet over de toetreding van losse leden. In de statuten staat dat we er zijn voor buurtinitiatieven in zelfbeheer. Iedereen die aan die voorwaarden voldoet kan lid worden en heeft daar in principe recht op. We bespreken de toetreding van de speeltuinen wel in de ALV omdat het over zo’n grote groep gaat dat het een intensieve organisatieverandering brengt. En ook, omdat de vraag nu vanuit de gemeente is gekomen en we heel zorgvuldig de afweging willen maken. 
  • Voor: er is veel overlap en er zijn gemeenschappelijke belangen tussen speeltuinen en buurthuizen . 
  • Voor: we staan sterker als grotere groep om onze belangen te vertegenwoordigen in het sociaal en cultureel domein.  

Tegen:

  • Tegen: groei maakt het moeilijker om elkaar te kennen als leden van de vereniging, daardoor verandert mogelijk het verenigingsleven. 
  • Tegen: alles wordt complexer, mogelijk gescheiden verantwoordingen, meer werknemers en mogelijk minder direct en persoonlijk contact. 

Volgens de huidige definitie mogen alle buurtinitiatieven in zelfbeheer lid worden. Officieel zouden ook de moestuinen en sportverenigingen in zelfbeheer hiermee lid kunnen worden. In de meedenksessie voor de meerjarenvisie gaan we met een afvaardiging van de leden verder in gesprek of de huidige definitie klopt en zo nodig aangepast moet worden. 

 

Vooraankondiging Symposium

Op 30 september organiseren we een symposium over zelfbeheer samen met LSA Bewoners. Hiermee vieren we ons vijfjarig jubileum. Het wordt een inspirerende en gezellige dag voor onze leden en andere mensen die met zelfbeheer bezig zijn uit de rest van het land. Rosa doet een oproep aan alle leden om te komen en op een eigen wijze bij te dragen aan het symposium. Dat kan bijvoorbeeld door koffie te schenken, eten te maken of een workshop te geven. Er is budget beschikbaar. De officiële uitnodiging volgt. De Boeg geeft alvast aan te willen helpen met het schenken van koffie en thee. Nieuw Rotsoord is beschikbaar als back-up locatie mocht Podium Oost nog niet klaar zijn met de verbouwing. De Nieuwe Jutter brengt een thema in voor een workshop/discussie sessie over werkgeverschap en hoe betaalde krachten en vrijwilligers met elkaar te mengen in een organisatie. Coördinatoren gaan hierover verder in gesprek om te kijken hoe deze ideeën een plek kunnen krijgen in het programma. 

 

Procesvoorstel meedenksessie meerjarenvisie

Sarah doet een procesvoorstel. We moeten dit jaar oktober een driejaren visie indienen bij de gemeente voor het aanvragen van onze subsidie. Dit willen we graag in afstemming met de leden doen. En idealiter leggen we deze visie voor ter goedkeuring tijdens de ALV. Onze volgende ALV is in november. Dit is te laat voor het indienen van de visie. Vandaar dat we iedereen hebben uitgenodigd om mee te denken over de hoofdpunten van de visie.  Deze sessie is op 9 mei om 19:30 (locatie volgt).  Vervolgens gaan de coördinatoren dit uitwerken en zullen het resultaat voorleggen aan deze klankbordgroep waarna hun feedback wordt verwerkt. In oktober dienen we het stuk in bij de gemeente waarna we in de ALV van november het stuk officieel vaststellen. 

Iedereen is akkoord met dit procesvoorstel.

 

Impactmeting

Ter aanvulling op de enquête en om sturing te geven aan ons werk leggen we twee vragen voor aan de leden: wat levert Dwarsverband jou op? En waar heb je het meest behoefte aan? Dank voor alle reacties. 

Resultaten impactmeeting ALV voorjaar 2023

Afsluiting en rondvraag 

Geen vragen of opmerkingen.