KENNISBANK

kennisbankmenu

Taken en verantwoordelijkheden bestuur

Bij het besturen van een buurtlocatie komt een hoop kijken. In dit kennisbankartikel nemen we je mee in de taken en verantwoordelijkheden van een bestuur, geven we je tips om samen te werken en wijzen we je de weg naar handige informatie- en hulpbronnen voor het bestuurswerk.

Ga direct naar:

Soorten bestuur

Samen met de (vrijwillige) beheerder(s) en/of een coördinator leidt het bestuur van een buurtlocatie alles in goede banen.

Hoe de koers wordt bepaald en wie de dagelijkse leiding op zich neemt, verschilt per buurtlocatie. Maar het bestuur is altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen die over jullie buurthuis, speeltuin of buurtinitiatief worden genomen. Wanneer er iets mis gaat, bijvoorbeeld financieel, worden zij hierop aangesproken door belanghebbenden en door overheidsinstanties.

Stichting- vs. verenigingsbestuur

Bij een stichting is het bestuur eindverantwoordelijk en neemt zelfstandig besluiten. Bij een vereniging legt het bestuur haar besluiten aan de vereniging voor tijdens een algemene ledenvergadering (ALV), en voert ze naar de wensen van de vereniging uit.

Bestuursfuncties en portefeuilles

Elk bestuur heeft minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Die zorgen dat het bestuur goed samenwerkt, dat hun beslissingen en actiepunten altijd terug te vinden zijn in notulen en dat er goed zicht is op de financiën.
Daarnaast kunnen bestuursleden ook inhoudelijke portefeuilles (bijvoorbeeld ‘beheer pand’, ‘programmering’, ‘vrijwilligers’) of specifieke taken hebben. Een bestuur kan actief betrokken zijn bij het beheer van de buurtlocatie, of juist meer op afstand staan en zich richten op de grote lijnen.

Hoeveel bestuursleden hebben we nodig voor ons bestuur? In de praktijk zal een bestuur vaak tussen de drie en zeven bestuurders tellen. Wettelijk kan je met twee bestuursleden toe. (Dan heeft één bestuurslid een dubbele functie, want er moet altijd een voorzitter, secretaris én penningmeester zijn). De Governance Code Utrecht schrijft voor altijd ten minste drie bestuursleden te hebben.

Het besturen van een zelfbeheer initiatief kan best veel werk zijn, en een groot bestuur is daarom geen overbodige luxe. Zo kan je de taken verdelen en verschillende meningen meewegen in je besluiten. Meer bestuursleden geeft ook tragere besluitvorming en meer coördinatie in het uitvoeren van de taken. Afhankelijk van je locatie is rond de vijf bestuursleden ideaal.

Tip: met een oneven aantal bestuursleden zal je altijd een meerderheidsbesluit kunnen nemen, dat versnelt besluitprocessen!

Tip: blijf als bestuur flexibel om patronen te veranderen, zoals het moment waarop jullie meestal vergaderen. Zo maak je ruimte voor potentiële nieuwe bestuursleden die wellicht een ander leefritme hebben. Ook kan je dan makkelijker meebewegen met een crisis of met veranderingen in wat jullie bestuurswerk van jullie vraagt.

Meewerkend of op afstand

Elk bestuur kan zelf bepalen of die dicht bij de uitvoering staat of meer op afstand blijft en de strategie uitzet. 

Een meewerkend bestuur heeft een actieve rol in het beheer en de programmering van je locatie. Veel jonge initiatieven beginnen met een meewerkend (“actief”) bestuur, dat zelf vrijwilligers werft en activiteiten coördineert. Ook bij initiatieven die al langer bestaan kan een actief bestuur het meest passend zijn.

Andere initiatieven hebben meer behoefte aan een meedenkend bestuur, of een bestuur op afstand. Het bestuur zet de strategie uit en ziet erop toe dat deze op verantwoorde manier uitgevoerd wordt door het team. In deze situatie heeft het bestuur meer een adviserende rol en controleernde rol.

Tip: in alle situaties doet het bestuur er goed aan om af en toe op locatie langs te komen en het initiatief te vertegenwoordigen bij evenementen. Ook de netwerkfunctie van een bestuurslid kan een cruciaal verschil maken voor de organisatie.

Uit het Dwarsverband

Kennis uitwisselen tussen besturen binnen het Dwarsverband zorgt ervoor dat niet iedereen ‘opnieuw het wiel hoeft uit te vinden’. Bovendien: samen staan we sterker. We luisteren naar de signalen van onze leden over bijvoorbeeld regeldruk en kaarten deze aan bij de gemeente.  

Op zoek naar uitwisseling of ondersteuning? Kijk eens of er nog een bestuurdersbijeenkomst of penningmeesterkring gepland staat op onze agenda, of doe hier navraag over bij ons. 

Daarnaast kan het volgende kennisbankartikel interessant zijn:

Bestuur – Taakverdeling en werkdruk – Bezoldiging

Bestuur – Juridische basis – Statuten

Externe ondersteuning & verdieping

In de handleiding bestuur van de LSA lees je alles over hoe je een bestuur samenstelt, tips voor samenwerking en nog veel meer handige informatie en hulpmiddelen voor een bestuur. 

Ook Dorpshuizen.nl heeft veel handige informatie op een rij voor jou als bestuurslid, in hun vraagbaak-artikel over bestuur.

LSA – Handleiding Bestuur

Dorpshuizen.nl – Vraagbaak Bestuur

Bestuursleden werven

Om het bestuurswerk goed te verdelen en leuk te houden is het belangrijk om genoeg bestuursleden te hebben. Maar nieuwe bestuursleden werven kan best lastig zijn.

Tip: Bedenk ruim op tijd wanneer je een nieuw bestuurslid nodig gaat hebben. Met name als je een bestuur op leeftijd hebt, kan het rust geven om ruim van tevoren toe te werken naar een overdracht. Zodat je tijd hebt om iemand in te werken en alle kennis en inzichten over te dragen.

Zelf aan de slag: betrek je netwerk

Wanneer je op zoek bent naar een nieuw bestuurslid, bespreek dan samen met de andere bestuurders naar wat voor persoon je op zoek bent en vertel zoveel mogelijk mensen uit je persoonlijke kring hierover. Laat het iedereen weten! Benader mensen met wie jij een match ziet persoonlijk en vertel ze waarom jij denkt dat diegene zo goed bij de rol past.

Tip: vraag als iemand geïnteresseerd is of hij/zij eens wil aansluiten bij een bestuursvergadering. Vraag wat hij/zij interessant vindt en maak daarvoor ruimte.  

Zelf aan de slag: vacature uitzetten

Maak een vacature en deel die in je netwerk: in de nieuwsbrief, op social media, in je eigen netwerk, en: print de vacature uit en hang ‘m op aan het prikbord, de deuren en ramen van je locatie! Dit wordt vaak vergeten terwijl het juist heel belangrijk is.

Uit het Dwarsverband

Hulp nodig met het werven van nieuwe bestuursleden? Of interesse in een bijeenkomst over bestuurszaken? Neem dan contact met ons op. 

Kijk ook eens of er nog een bestuurdersbijeenkomst of penningmeesterkring gepland staat op onze agenda of doe hier navraag over bij ons.

We werken nog aan een kennisbankartikel vrijwilligers werven.

Externe ondersteuning & verdieping

De Zonnebloem heeft mooie tips voor het werven van bestuursleden. En ook in de handleiding bestuur van de LSA staan in hoofdstuk 1.3 tips voor het selecteren van bestuursleden. Op Dorpshuizen.nl staat een handig overzicht van taken en profielen van bestuursleden, die kunnen helpen bij het werven van nieuwe bestuursleden.

Ga je een vacature schrijven om een nieuw bestuurslid te werven? Kijk dan eens naar voorbeelden van bestuursvacatures, bijvoorbeeld op de site van NL Voor Elkaar.

De Zonnebloem – Tips voor de werving van bestuursleden

LSA – Handleiding Bestuur

Dorpshuizen.nl – bestuursfuncties en profielen

NL Voor Elkaar – bestuursvacatures

Het bestuurswerk

Hoe vaak je als bestuur samenkomt en hoeveel taken je te verdelen hebt, kan erg verschillen.

Als bestuur wil je ten minste twee dingen doen: de koers uitzetten voor volgend jaar (vastgelegd in een jaarplan of beleidsplan met begroting), en verslag doen van het voorgaande jaar (jaarverslag & jaarrekening). Voor die zaken alleen kan je het beste al ten minste twee keer per jaar bij elkaar komen. Een verenigingsbestuur dient Algemene Ledenvergaderingen te organiseren waarin deze zaken aan de leden voorgelegd kunnen worden ter goedkeuring.

Daarnaast is het bestuur er verantwoordelijk voor dat de organisatie aan de regels voldoet, en heeft het bestuur een rol in eventuele subsidieaanvragen en de financiële gezondheid van de organisatie. Een meewerkend bestuur kan ook betrokken zijn bij de uitvoer: beheer, communicatie, programmering, ondersteunen van vrijwilligers. Bij dit soort zaken wil je als bestuur goed te bepalen waar jullie voor zijn, en wat jullie uitbesteden aan uitvoerende vrijwilligers en medewerkers.

Samenwerken als bestuur

De voorzitter heeft een belangrijke rol in de samenwerking: ze leidt de vergadering in goede banen, zorgt dat alle onderwerpen op de agenda op tijd aan bod komen en dat alle bestuursleden meekomen in het gesprek. Houd samen de tijd in de gaten en check af en toe bij elkaar of de gemaakte besluiten en afspraken helder zijn. Als een onderwerp meer aandacht vraagt dan binnen die vergadering kan, kijk dan eens of een extra vergadering mogelijk is. Of wellicht vraagt het onderwerp om meer voorbereiding door één of meer bestuursleden, voorafgaand aan de vergadering.  

Soms ontstaat er wrijving of een conflict tussen bestuursleden door verschillen in werkstijl en behoeften, of verschil in waarden. Waardeer de verschillen in de groep en schep ruimte om elkaar te leren kennen. Kijk of je op een veilige manier in gesprek kan gaan met elkaar.

Verschillende mensen hebben verschillende perspectieven en vinden verschillende dingen belangrijk. Dit heeft grote voordelen. Soms vraagt het extra overleg en zoekwerk naar de raakvlakken, maar maak je ook betere beslissingen. Je bekijkt de zaak namelijk vanzelf van alle verschillende kanten, en je weegt meer verschillende belangen mee in je beslissingen.

Tip: voor het maken van beslissingen is het meegenomen als je een oneven aantal bestuursleden hebt, zodat je altijd een meerderheidsbesluit kan nemen.

Zelf aan de slag: notuleren

Elke keer dat je als bestuur bij elkaar komt maakt de secretaris de notulen, of iemand anders als jullie dat onderling hebben afgesproken. In de notulen wil je ten minste opgeschreven hebben:

 • De datum, tijd & locatie van de vergadering
 • De namen van de aanwezigen
 • De naam van de notulist (meestal de secretaris)
 • De agenda en eventuele extra onderwerpen die besproken zijn
 • De besluiten die genomen zijn (vermeld ook als een van de bestuursleden het niet eens is met het besluit en waarom)
 • Actielijst: wie gaat welke taken oppakken

Elke vergadering wil je de notulen van de vorige vergadering even samen bekijken en “vaststellen”: kloppen de notulen zo? Roepen ze nog vragen op?

De notulen geven inzicht in hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Bij het schrijven van stukken en het maken van beslissingen kan het handig zijn om de afwegingen van eerdere besluiten terug te kunnen halen. Ook als het bestuur ergens van mening verschilt of er wrijving ontstaat is het goed om terug te kunnen lezen hoe een besluit tot stand is gekomen, en hoe bepaalde taken toen verdeeld waren.

Uit het Dwarsverband

Kan jouw bestuur als lid van Dwarsverband onze ondersteuning gebruiken? Of heb je interesse in een bijeenkomst over bestuurszaken? Neem dan contact met ons op.

Kijk ook eens of er nog een bestuurdersbijeenkomst gepland staat op onze agenda of doe hier navraag over bij ons.
Onderstaande artikelen in onze kennisbank zijn misschien ook interessant voor je:

Bestuur – Taken & verantwoordelijkheden – Bestuursleden werven

Bestuur – Taakverdeling & werkdruk

Financiën – Financiële Administratie

Financiën – Subsidie aanvragen bij de gemeente

Bestuur – Juridische basis – ANBI

 

Externe ondersteuning & verdieping

In de handleiding bestuur van de LSA lees je tips voor samenwerking, conflicthantering en nog veel meer handige informatie en hulpmiddelen voor een bestuur. 

Ook Dorpshuizen.nl heeft veel handige informatie op een rij voor jou als bestuurslid, in hun vraagbaak-artikel over bestuur. Bijvoorbeeld over hoe een agenda voor een bestuursvergadering eruitziet.

LSA Bewoners – Handleiding Bestuur

Dorpshuizen.nl – Vraagbaak Bestuur

Dorpshuizen.nl – vraagbaak Bestuur – bestuursvergaderingen

Dorpshuizen.nl – vraagbaak Bestuur – verantwoordelijkheden en bevoegdheden

KVK.nl – ruzie in het bestuur, wat nu?

Jaarstukken en beleid

Elk jaar zorg je als bestuur voor de jaarstukken: het jaarplan/beleidsplan met begroting voor de koers van de buurtlocatie, en het jaarverslag met jaarrekening voor de verantwoording. Daarnaast is het goed om beleid vast te leggen.

Veel organisaties hebben een Huishoudelijk Reglement waarin alle regels en afspraken kunnen worden gezet die niet in de statuten zijn vastgelegd, maar wel belangrijk zijn voor jullie buurtlocatie. Hierin kan je naar eigen inzicht afspraken zetten over taakverdeling en regels waar mensen binnen jouw buurtlocatie zich aan moeten houden.

Voor sommige dingen is het handig om in een apart beleid de afspraken vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilligersbeleid, waarin je vastlegt hoe je vrijwilligers aanneemt, hoe je ze aanstuurt en hoe je ze ondersteunt.

Door afspraken vast te leggen, worden de onderlinge verwachtingen helder en dat neemt gedoe uit de lucht. Het geeft intern en extern transparantie.

Als je subsidie krijgt van de gemeente, moeten je jaarstukken en je beleid aan diens regels voldoen.

Zelf aan de slag: jaarplan en begroting

Elk jaar kijk je als bestuur vooruit naar het volgende jaar: wat zijn de plannen, en hoe kunnen deze gefinancierd worden? In een jaarplan (ook wel beleidsplan) schrijf je op wat de missie van je initiatief of buurtlocatie is en welke doelen je volgend jaar gaat verwezenlijken. Bijvoorbeeld: bepaalde doelgroepen meer aansluiting geven bij je locatie, of meer aandacht voor welzijn onder je bezoekers. In je begroting zet je de vaste lasten van je locatie, extra kosten voor bijvoorbeeld materieel, onderhoud, promotie of voor het organiseren van een feest. Je laat zien hoeveel geld je hebt om het beleidsplan te verwezenlijken en hoe je dat gaat besteden.

Een verenigingsbestuur moet de begroting en het beleidsplan goed laten keuren door de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Hoe kom ik aan geld voor extra activiteiten of projecten? Je kan hiervoor een fonds of subsidie aanvragen. Je maakt daar een apart projectplan en aparte begroting voor. Kijk ook eens bij kennisbankartikelen onder “Financiën” en “Cultuur”. 

Zelf aan de slag: jaarrekening, verslag en verantwoording

Elk jaar kijk je als bestuur terug op het voorafgaande jaar. Wat is er allemaal gebeurd? Welke resultaten hebben jullie geboekt? In een jaarverslag kan je dit alles op een rijtje zetten, en evalueren wat er gelukt is en wat niet. De penningmeester zorgt dat alle inkomsten en uitgaven van het betreffende jaar compleet en overzichtelijk terug te vinden zijn in de jaarrekening.

Een verenigingsbestuur moet het jaarverslag en het beleidsplan goed laten keuren door de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Ontving je subsidie? Zorg dan dat je goed weet wat voor verantwoording er gevraagd wordt door de subsidieverstrekker, bijvoorbeeld een eindafrekening of eindverslag. Kijk ook eens bij het kennisbankartikel over verantwoording bij subsidie van gemeente Utrecht.

Uit het Dwarsverband

Ga je voor het eerst aan de slag met een bepaald beleidsstuk of jaarstuk? Zou je graag met een ander lid van Dwarsverband meekijken hoe zij dat aanpakken? Kom dan eens kijken bij een penningmeesterkring, een bestuurdersbijeenkomst of neem direct contact met ons op. Kijk hiervoor op onze agenda of neem contact met ons op. 

Onderstaande artikelen in onze kennisbank zijn misschien ook interessant voor je:

Financiën –  Financiële administratie

Financiën – Crowdfunding, Fondsenwerving en Subsidie bij gemeente Utrecht

Cultuur – Organisatie – Downloads Kosten & Financiering

Bestuur – Juridische basis – ANBI

 

Externe ondersteuning & verdieping

In de handleiding bestuur van de LSA lees je alles over je strategie, missie envisie in hoofdstuk 2.

Ook Dorpshuizen.nl heeft veel handige informatie en tips over het verzorgen van de jaarstukken en het beleid.

LSA Bewoners – Handleiding Bestuur

Dorpshuizen.nl – vraagbaak beleidsplan, begroting, jaarverslag

Dorpshuizen.nl – vraagbaak finananciële administratie  en financieel jaarverslag 

Dorpshuizen.nl – vraagbaak over het huishoudelijk reglement, beleid en vrijwilligersbeleid

Goed Bestuur / Good Governance

Het bestuur zorgt ervoor dat de buurtlocatie voldoet aan alle wet- en regelgeving, en goed omgaat met allerlei risico’s. Een goed bestuur kan bovendien laten zien hoe ze besluiten genomen hebben, hoe die worden uitgevoerd en hoe die worden geëvalueerd.

Dit wordt ook wel ‘Good Governance’ of ‘Goed Bestuur’ genoemd. Hoe je daar het beste voor zorgt, hangt af van je situatie. Maar er bestaan wel minimale eisen voor vanuit verschillende instanties.

Wetten, regelingen en Governancecodes

WBTR

De Rijksoverheid heeft de basisregels voor goed bestuur vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze is van toepassing op alle stichtingen en verenigingen in Nederland.

ANBI

Een stichting of vereniging met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet ook aan bepaalde standaarden voldoen voor goed bestuur.

Sectorale Governance Codes

Daarnaast bestaan er Governance Codes voor bijvoorbeeld de zorg of de cultuursector, die beschrijven wat ‘goed bestuur’ voor die specifieke sectoren inhoudt.

Gemeente Utrecht

Maar ook de gemeente Utrecht heeft een Governance Code. Deze bevat de regels voor verenigingen en stichtingen die subsidie van de gemeente krijgen. Denk daarbij aan:

 • het hebben van ten minste drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester), en dat deze niet allemaal familie van elkaar mogen zijn;
 • dat in je statuten staat hoe lang bestuursleden lid kunnen blijven en hoe een bestuurslid dat diens taken niet goed doet eventueel ontslagen zou kunnen worden;
 • dat jullie buurtlocatie gedragscodes of reglementen heeft om ongewenst gedrag en belangenverstrengeling te voorkomen onder vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden.

Dit zijn drie voorbeelden; kijk vooral in de governance code zelf voor het hele overzicht. In de governance code staan nog aanvullende voorschriften waar je als bestuur aan moet voldoen als je subsidie ontvangt. Ontvangt je buurtlocatie grote bedragen aan gemeentesubsidie, dan zijn er ook extra voorschriften om aan te voldoen. Dit alles staat benoemd en wordt uitgelegd in de governance code.

Uit het Dwarsverband

Heb je interesse in een activiteit over goed bestuur? Neem dan contact met ons op. Bij voldoende animo kunnen we dit organiseren.

Onderstaande artikelen in onze kennisbank zijn misschien ook interessant voor je:

Bestuur – Taken en Verantwoordelijkheden – WBTR

Bestuur – Juridische basis – ANBI

We zijn bezig met een kennisbankartikel over werkgeverschap

 

Externe ondersteuning & verdieping

Hieronder vind je diverse links naar hulpmiddelen om naar goed bestuur. Heb je vragen of kan jouw bestuur ondersteuning gebruiken op dit vlak? Neem dan contact met ons op. We denken graag mee.

Support.nl – Kennisbank bestuurszaken en Richtlijnen Goed Bestuur (pdf)

Belastingdienst.nl – ANBI 

Gemeente Utrecht – Governance Code Utrecht (pdf)

WBTR.nl

Governancecode Zorg

Governancecode Cultuur

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Sinds 1 juli 2021 is de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) in werking getreden. De wet verkleint de kans op problemen zoals belangenverstrengeling, misbruik van positie of onverantwoordelijke keuzes van het bestuur. De WBTR geldt voor alle verenigingen en stichtingen en is dus ook relevant voor jou als bestuurder van een locatie in zelfbeheer. 

Wat staat er in de WBTR?

In de wet worden tien onderwerpen behandeld:

 1. Goed bestuur
 2. Aansprakelijkheid
 3. Tegenstrijdig belang
 4. Belet en ontstentenis
 5. Meervoudig stemrecht
 6. Toezicht
 7. Bindende voordracht (vereniging)
 8. Raadgevende stem (vereniging)
 9. Ontslag bestuurder (stichting)
 10. Statuten

De WBTR legt onder andere vast dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor alle beslissingen waar jij van af zou moeten weten als bestuurslid. Dus niet alleen voor je eigen handelen, maar ook voor wat je medebestuursleden doen. Bovendien staat in de WBTR dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met financiële transacties. Je bent als medebestuurslid dus ook verantwoordelijk voor wat de penningmeester doet. Ook andere soorten risico’s worden in de WBTR behandeld. Zo gaat de WBTR over (financiële) problemen die kunnen ontstaan bij een renovatie of bij een schijn van belangenverstrengeling.

Voldoet mijn bestuur aan de WBTR? Zelf uitzoeken of jullie voldoen aan de WBTR kan best even ingewikkeld zijn. Gelukkig zijn er gratis checklists die je op weg helpen. Die vind je bij de links onder ‘externe ondersteuning en verdieping’.

Tip: de Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) heeft een webinar over de WBTR online staan. Een aanrader!

Zelf aan de slag: statuten aanpassen

De wet stelt eisen aan de statuten van verenigingen en stichtingen. Iedereen krijgt tot juni 2026 (dus vijf jaar na invoering van de wet) de tijd om hieraan te doen. De volgende drie onderdelen van de WBTR zijn het belangrijkste:

 1. De belet- en ontstentenisregeling;
 2. Het meervoudig stemrecht;
 3. Tegenstrijdig belang.

Als jullie statuten aan minstens één van deze drie punten niet voldoen of als deze nog niet in de statuten benoemd staan, zul je sowieso naar de notaris moeten.

Zelf aan de slag: aansprakelijkheid regelen

In de praktijk kennen we geen/weinig situaties van bestuurlijk wangedrag die vervolgd zijn. Toch is het goed om stappen te zetten:

1 ) Lees jezelf goed in: waarvoor ben je aansprakelijk? Let daar extra op als bestuurslid. Zorg dat je weet welke risico’s je loopt als bestuurslid, en dat dit acceptabel is voor jou.

2) Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Zorg dat je weet welke risico’s je loopt als bestuurslid, en dat dit acceptabel is voor jou.

Tip: let bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering op de overlap met de vrijwilligersverzekering van de gemeente Utrecht.

Uit het Dwarsverband

Heb je interesse in een bijeenkomst over dit onderwerp? Laat het ons weten! Bij voldoende animo zetten we een activiteit op. Benieuwd naar verslaglegging uit eerdere bijeenkomsten? Neem contact met ons op.

Externe ondersteuning & verdieping

Het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) heeft een stappenplan voor de aanpassingen voor de WBTR. Deze wordt ook aanbevolen voor de Vrijwilligerscentrale Utrecht, tijdens hun webinar.

Het stappenplan van de IVBB is alleen te gebruiken met een abonnement. Dit kost je wel geld, maar scheelt veel uitzoekwerk en juridische kosten. Je betaalt (mits je oplet en het abonnement tijdig stopzet) eenmalig 120 euro voor het stappenplan, voorbeeldteksten en een hulplijn naar een jurist. De reguliere prijs is 240 euro, maar met de kortingscode van de VCU bespaar je 50%.

Daarnaast is er ook gratis ondersteuning te vinden: bijvoorbeeld met de checklists van het NOV en de KNHM, en de webinar van Vrijwilligerscentrale Utrecht.

WBTR.nl – Stappenplan IVBB De kortingscode is: VCUTRECHTWBTR

Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) – Webinar over de WBTR

NOV – Vrijwilligerswerk.nl – Gratis Checklist

KNHM – Gratis checklist

WBTR.nl 

Dorpshuizen.nl – Vraagbaak WBTR

Vereniging LOS – Kenniscentrum – WBTR

KvK.nl – Dit betekent de WBTR voor je organisatie

Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU) – Vrijwilligersverzekering gemeente Utrecht

KvK.nl – Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering