Op donderdag 3 september was het dan eindelijk zover: voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kwamen we weer fysiek bij elkaar. De Schalm was zo gastvrij om hun grote ruimte beschikbaar te stellen zodat we in twee rondes, op 1,5 meter, toch samen konden komen. Onderwerp van gesprek: de nieuwe subsidieregeling Vrijwillige inzet voor Elkaar die uiterlijk 1 oktober moet worden ingediend. 

Korte toelichting door Maik Schulz (Gemeente Utrecht, afdeling MO)

Maik licht kort de nieuwe subsidieregeling toe. De regeling Vrijwillige inzet voor Elkaar is eigenlijk een parapluregeling. Dat betekent dat er een aantal verschillende subsidies zijn samengevoegd die in het verleden samen de sociale basis met vrijwillige inzet in Utrecht vormgaven. Zo ook de subsidieregeling ‘ Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer’, deze is nu onderdeel van de nieuwe regeling geworden. Er is gekozen voor deze samenvoeging om (een begin te maken met) ontschotten, een beter overzicht te hebben over het geheel aan ondersteuning in de ‘vrijwillige’ sociale basis en het makkelijker te maken om subsidie aan te vragen. 

Met betrekking tot beleid en de bijbehorende budgetten voor initiatieven in zelfbeheer hanteert de gemeente binnen de nieuwe nadere regeling de uitgangspunten die worden beschreven in de volgende 3 beleidsnotities:

–      Uitvoeringsnota Vernieuwend Welzijn 

–      Maatschappelijk Initiatief Onder Dak

–      Visie en Uitvoeringskader Welzijnsaccomodaties in zelfbeheer

Naar deze vastgestelde beleidskaders wordt ook verwezen in de inleiding van de nieuwe regeling.

Vraag en antwoord 

De meest gestelde vragen tijdens de bijeenkomst hebben we hieronder kort weergegeven. Heb je nog een vraag die hier niet tussenstaat of is je iets onduidelijk? Neem dan direct contact op met Maik Schulz via: m.schulz@utrecht.nl

Betekent het samenvoegen van meerdere subsidieregelingen ook dat er geschoven kan worden tussen de budgetten van die regelingen?  Oftewel, is er voor zelfbeheer meer of minder geld beschikbaar dan voorgaande jaren?

De overgang naar deze subsidieregeling is voor ons budgetneutraal, dat betekent dat er in principe dezelfde hoeveelheid geld beschikbaar is als vorig jaar. Van de totale subsidiepot is 11% bestemd voor welzijnsaccommodaties in zelfbeheer. Dit is voor één jaar vastgesteld. 

Wel is het zo dat bij de vaststelling van de nieuwe regeling een bezuiniging van €200.000,- op alle deelbudgetten binnen de sociale basis is aangekondigd. Naast de subsidieregel Vrijwillige Inzet voor Elkaar gaat het dan ook om de regel Basisvoorziening Vrijwilligersondersteuning en de regel Sociale Prestatie en Dagondersteuning. Waar deze bezuiniging landt, is niet besloten.

Moet je bij het schrijven van het activiteitenplan antwoord geven op alle vragen die onder artikel 6a worden genoemd en ook in die volgorde?

Nee, dat hoeft niet. Gebruik de vragen als leidraad / checklist voor je plan. Veel van de plannen van de zelfbeheerinitaitieven waren al goed, wat betekent dat de antwoorden op die vragen al in hun plannen terug te vinden waren. Het is een handig geheugensteuntje of je aan alles hebt gedacht, maar je hoeft ze niet precies en op volgorde te beantwoorden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het verwoorden hoe je aan de subsidiedoelen bijdraagt of de leidende principes toepast. Dit blijkt meestal al uit je plan.

Valt de subsidieregeling Sociale Prestatie en Dagondersteuning (SPDO) ook onder deze nieuwe subsidieregeling Vrijwillige Inzet voor Elkaar?

De subsidieregeling SPDO is opgesplitst in een deel gebaseerd op vrijwillige inzet en een deel gebaseerd op professionele ondersteuning. De vrijwillige inzet valt onder de nieuwe parapluregeling Vrijwillige inzet voor Elkaar. Je kan dus één activiteitenplan en één begroting opstellen op basis van het jaar 2020. Het advies is wel om de activiteiten die voorheen onder SPDO vielen en de bijbehorende budgetten apart weer te geven en te onderbouwen in je activiteitenplan en je begroting. 

Kan ik meer subsidie aanvragen voor komend jaar dan de voorgaande jaren omdat ik vanwege corona minder inkomsten verwacht?

Voor initiatieven in zelfbeheer wordt de subsidie gezien als de sluitpost op de begroting. Je probeert als initiatief zoveel mogelijk zelf inkomsten te verwerven, bijvoorbeeld via verhuur, horeca/baromzet, evenementen en activiteiten. Het tekort wat je onderaan de streep nog hebt, vraag je aan als subsidie. Door de coronamaatregelen is het aannemelijk dat je in ieder geval het eerste half jaar van 2021 ook nog minder inkomsten gaat ontvangen. Het is onduidelijk wat de verdere ontwikkelingen op het gebied van corona voor je initiatief betekent. Probeer een inschatting te maken op basis van wat je nu al weet, ook wat betreft de kostenbesparingen.

Moet je een aparte begroting maken voor de exploitatie en de activiteiten?

Nee dat hoeft niet, dit kan gewoon samen in één begroting.

Kun je subsidie voor 3 jaar aanvragen?

Ja, dat kan met deze nieuwe subsidieregeling. Indien er een toekenning voor 3 jaar door de gemeente wordt gegeven, moet je wel nog steeds elk jaar een inhoudelijke en financiële tussenrapportage maken. Als er iets verandert tussendoor dan pas je dit ook aan in je activiteitenplan. 

Er zijn voor- en tegenargumenten te noemen om voor 3 jaar subsidie aan te vragen. Je bouwt aan de ene kant wat meer zekerheid in en weet  voor 3 jaar waar je aan toe bent. Anderzijds ben je daardoor misschien minder flexibel om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe aanvraag / aanvulling op de bestaande aanvraag kan wel altijd, ook binnen die 3 jaar.

Hoe bereken ik de bezettingsgraad?

In de subsidieregeling staat dat je inzicht moet verschaffen in de te verwachte bezettingsgraad. We gaan dit najaar hiervoor gezamenlijk een rekenmodel ontwikkelen en invoeren. Voor nu volstaat het om inzicht te geven in hoeveel bezoekers je verwacht. Zoals in de voorgaande jaren geef je aan wat de openingstijden zijn. Zijn die er niet in het algemeen, geef dan aan op welke tijden gebruik gemaakt wordt van je gebouw. Het gaat hierbij om bezoekers in het algemeen, niet om unieke bezoekers.

Wat is eHerkenning en heb ik dat nodig om de subsidie te kunnen aanvragen?

eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor organisaties en bedrijven. Het is een digitale identificatie waarmee je officiële aanvragen kunt doen. De gemeente Utrecht gaat binnenkort ook gebruik maken van eHerkenning. Navraag bij het subsidiebureau wijst echter uit dat het voor deze subsidieronde nog niet verplicht is. Je kan tot en met 1 oktober dus gewoon subsidie aanvragen zonder eHerkenning. 

Overigens adviseert het subsidiebureau wel om je tijdig hierin te verdiepen zodat je bij het aanvragen van een volgende subsidie niet voor verrassingen komt te staan. 

Het aanvragen van eHerkenning brengt kosten met zich mee, die kan je opnemen in je begroting onder organisatiekosten. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau is 2+. Lees hier alles over het aanvragen van eHerkenning.