De gemeente Utrecht heeft een pakketmaatregel vastgesteld ‘Noodfonds essentiële voorzieningen’. Dit is, naast de landelijke regelingen, een subsidieregeling van de gemeente om extra financiële ondersteuning aan te vragen als je initiatief in nood komt door corona. De pakketmaatregel is van toepassing voor culturele instellingen, sportverenigingen en welzijnsvoorzieningen.

Om voor de noodsteun in aanmerking te komen, moet je kunnen aantonen dat je binnen drie maanden de rekeningen niet meer kan betalen (los van gereserveerde bedragen voor andere voorzieningen/activiteiten). Er wordt onder andere gekeken naar de financiële positie van je initiatief over de afgelopen drie jaren (2018, 2019 en 2020). Je initiatief dient een positieve inhoudelijke ontwikkeling te laten zien en financieel gezond te zijn. Belangrijk is dus ook, dat je je financiële verslaglegging op orde hebt, want je wordt gevraagd dit mee te sturen bij de aanvraag.

Een concrete vertaling en de afwegingskaders welke gelden voor initiatieven in zelfbeheer (Welzijnsvoorzieningen in Zelbeheer – WIZ) in 2021 zijn o.a. (zie art. 5):

  1. aantoonbaar is dat de liquiditeit van de organisatie door de verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus (Corona) onder druk staat.
  2. Er kunnen reguliere activiteiten niet of niet volledig uitgevoerd worden en vallen inkomsten weg.
  3. De organisatie kan door toepassing van deze maatregelen haar financiële verplichtingen binnen 3 maanden na indienen aanvraag niet meer nakomen.
  4. De organisatie heeft reeds gebruik gemaakt van de beschikbare financiële steun op landelijk en lokaal niveau .
  5. De organisatie heeft haar algemene reserve al ingezet tot een niveau van 7,5% van de gemiddelde omzet van de laatste twee begrotingen/jaarrekeningen. Dus 2019 en 2020.

Om bovenstaande afwegingen te kunnen maken, ontvangt de gemeente onderstaand informatie, zie art. 6):

1.       Een activiteitenplan.

2.       Relevante begrotingen voor de periode waarbinnen de liquiditeit onder druk kwam/komt te staan

Een ander belangrijk beoordelingscriterium is opgenomen in art.9:

De mate waarin de aanvragende organisatie kans heeft om in de toekomst weer vitaal te zijn. De vitaliteit wordt beoordeeld aan de hand van enkele vitaliteitskenmerken. Voor de zelfbeheerde voorzieningen zijn dat de kaders beschreven in de visie Zelfbeheer en nadere regeling ‘Vrijwillige inzet voor elkaar” zoals o.a. goede bewoners- en buurtbetrokkenheid, gezonde financiële positie, vrijwillige inzet.

De noodsteun is aan te vragen via het subsidieloket. Voor welzijnsvoorzieningen in zelfbeheer (WIZ) kom je daar via deze link.

Meer informatie:
Raadsbrief
Nadere regel