Alle Corona-maatregelen van de Baan

Voor de locaties van Dwarsverband die onder welzijn horen, vervallen vanaf zaterdag 25 september alle huidige Corona-maatregelen. Dus ook geen verplichte 1,5 meter afstand meer en geen beperking in de bezoekersaantallen. Locaties die niet onder welzijn vallen worden door hun eigen accounthouder benaderd met een toelichting. 

Alle activiteitenruimtes kunnen weer volledig gebruikt worden, zonder enige beperking. Wel vraagt de gemeente huurders en bezoekers om met respect om te gaan met de afstand onderling. De buurtcentra overleggen zelf met gebruikers over de gewenste gebruiksregels, zoals looproutes en omgangsvormen in de centrale ruimtes.

Extra eisen bij activiteiten

Enkele bewonersinitiatieven of gebruikers, die zelf activiteiten organiseren, hebben aangegeven naar een vaccinatie- en/of testbewijs te willen vragen. Dat betekent dat zij maatregelen willen nemen, die verder gaan dan de algemene regels.

Juristen zijn er niet zeker van zijn of het vragen naar- en het verplicht stellen van een vaccinatie- en/of testbewijs in strijd is met bepaalde (grond)rechten, zoals het discriminatieverbod, privacywetgeving en het recht op gelijke behandeling. Daarom adviseert de gemeente dat locatiebeheerders met bezoekers of huurders in gesprek gaan over alternatieve maatregelen om de kans op besmetting te verkleinen.

Twee maanden termijn

Mochten beheerders of huurders toch besluiten voor een specifieke activiteit een vaccinatie- en/of testbewijs te eisen, dan moet dat wel gebaseerd zijn op een zorgvuldige afweging. Hoe noodzakelijk is de extra maatregel? Staat de maatregel wel in verhouding tot de risico’s of de omvang van de activiteit? Na twee maanden, 25 november 2021, verwacht de gemeente meer te weten over de rechtsgeldigheid van eisen die bewonersinitiatieven of gebruikers zelf maken. We houden jullie op de hoogte. 

Zie ook de originele raadsbrief.