NIEUWS

Onze meerjarenvisie is af!

Samen met een afvaardiging van de leden hebben we een inspirerende avond gehad om richting te geven aan de toekomst en meerjarenvisie van Dwarsverband. We gingen in gesprek over de voorwaarden voor lidmaatschap, hoe het bureau vernieuwingen moet oppakken en wat de rol en gewenste strategie is op het gebied van belangenbehartiging. De gesprekken geven ons handvatten voor de toekomst. Daarvoor heel veel dank! Hierbij delen we het resultaat, het is zowel te dowloaden via onderstaande link of te lezen onder foto op deze pagina.

Meerjarenvisie 2024-2027

Hoe nu verder? 

We hebben de inzichten uitgewerkt in een meerjarenvisie die we hebben gedeeld met alle meedenkers voor feedback. Nu krijgen alle leden de visie. Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je reageren? We horen het graag! info@dwarsverbandutrecht.nl

Tijdens de Algemene Leden Vergadering in september zal de visie officieel worden vastgesteld. In oktober dienen we onze visie in bij de gemeente..

 

MEERJARENVISIE – 2024-2027

 

INLEIDING

Deze notitie is tot stand gekomen in dialoog met de leden van Vereniging Dwarsverband. We hebben alle leden uitgenodigd om deel te nemen aan een meedenksessie over onze meerjarenvisie. We zijn ontzettend vereerd met de bereidwilligheid van velen om mee te delen en hebben met een grote groep afgevaardigden het gesprek kunnen voeren. Op 9 mei kwamen we samen in Burezina. Daar zijn we met elkaar in dialoog gegaan onder begeleiding van Kristel Jeuring van het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), tevens bestuurder bij Kracht van Zuilen.

We waren met 15 mensen op locatie waarvan 12 verschillende initiatieven. Aanwezig waren De Torteltuin, De Nieuwe Jutter, Burezina, De Roef, Buurtkamer de Klop, In de 3 Krone, Podium Oost, Kracht van Zuilen, Het 3 Generatiecentrum, De Saffier, twee bestuursleden en beide coördinatoren van Dwarsverband. Het Trefpunt heeft input gegeven in een persoonlijk gesprek. Ook kregen we input van De Schalm via mail. Uiteindelijk hebben dus 14 initiatieven meegedacht. Een prachtige en breed gedragen bijdrage.

Samen met deze leden is nagedacht over de richting die we als vereniging willen varen in de aankomende jaren. We hebben geprobeerd principes te bepalen die ons richting kunnen geven. De uitwerking hiervan delen we met de gehele vereniging ter goedkeuring en voor feedback. De officiële vaststelling vindt plaats tijdens onze Algemene Leden Vergadering (ALV) in het najaar van 2023.

 

 

ACHTERGROND & WERKWIJZE


Vereniging Dwarsverband is voortgekomen uit het initiatief van Kees Fortuin, Titus Schlatmann en Mariska van Keulen. In opdracht van stichting  Ruimte voor de Buurt organiseren zij het eerste netwerkverband waarin Utrechtse initiatieven in zelfbeheer elkaar ontmoeten en kennis en ervaring  uitwisselen. Vanuit verschillende initiatieven in zelfbeheer is er de wens om dit netwerkverband te laten groeien tot een vereniging. Inmiddels bestaat die vereniging sinds 2018. Alle buurtinitiatieven in zelfbeheer die dat willen kunnen lid worden en krijgen daarmee inspraak in het reilen en zeilen van het Dwarsverband. Immers, de leden
zijn het Dwarsverband. 

 Binnen de vereniging is er een vrijwillig bestuur dat de verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur legt verantwoordelijkheid af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering. Hier delen we de verantwoording, maar ook plannen voor de toekomst en belangrijke vraagstukken. Voor de uitvoering van alle plannen is er het bureau dat bestaat uit twee coördinatoren en één medewerker. Zij onderhouden het contact met de leden en archiveren opgedane kennis en ervaring uit het netwerk. De coördinatoren vormen daarnaast een antennefunctie om op de hoogte te blijven van voor de vereniging belangrijke ontwikkelingen in de stad en maatschappij. Ook treden zij op in het sociaal domein om de belangen van de leden te dienen en een perspectief op zelfbeheer te vertegenwoordigen. Hoe beter de leden, het bureau en het bestuur elkaar kennen en weten wat er speelt, hoe beter Vereniging Dwarsverband functioneert. De leden staan immers aan het roer en het is dan ook belangrijk om regelmatig koers te checken. De meedenksessie is zo’n moment waarop we de koers met elkaar hebben herijkt.

 

MISSIE EN VISIE

 

MISSIE

Het in alle opzichten versterken van Utrechtse bewonersinitiatieven in zelfbeheer die een ontmoetingsplek creëren en zich inzetten voor de sociale cohesie in buurt of wijk. 

VISIE

Samen staan we sterker. We verbeteren de positie van bewonersinitiatieven in zelfbeheer die een ontmoetingsplek creëren. Dit doen we aan de hand van vier werkgebieden namelijk: kennisuitwisseling, directe ondersteuning, belangenbehartiging en vernieuwing. Hierdoor kunnen bewonersinitiatieven in zelfbeheer hun eigen locatie beter besturen en beheren en bijdragen aan de sociale cohesie in buurt of wijk. Door het verenigen van individuele locaties staat het zelfbeheer sterker in het sociaal en cultureel domein. 

 

LIDMAATSCHAP

 

WIE KUNNEN LID WORDEN?

We zijn een vereniging voor bewonersinitiatieven in zelfbeheer die zich inzetten voor het creëren van een ontmoetingsplek en bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt of wijk. Onder zelfbeheer verstaan we het besturen en beheren van een eigen locatie met (grotendeels) vrijwilligers met eventuele ondersteuning van een (vaste) betaalde kracht. Het bewonersinitiatief is zelf eindverantwoordelijk voor wat er op de locatie gebeurt. Een locatie kan een gebouw zijn (zoals een buurthuis) en/of een stuk grond (zoals een speeltuin). De eigendomssituatie van de locatie kan variëren: van huur, pacht en in eigendom. Iedere locatie wordt lid als geheel, al hun bestuursleden, beheerders en vrijwilligers zijn welkom in de vereniging. Om het verenigingsleven te waarborgen is het belangrijk dat leden elkaar kennen en zich in elkaars situatie herkennen. Leden hebben dus een inhoudelijke overlap in wat ze doen en waarom ze dat doen. Ook gaan we uit van een maximum van 50 leden. 

Voldoe je als bewonersinitiatief niet aan bovenstaande beschrijving of is het maximum aantal leden bereikt? Dan kun je voorlopig geen lid worden. Als een van de huidige leden opzegt of in de ALV wordt besloten het maximum aantal te verhogen of de definitie van leden te verbreden, ontstaat er ruimte voor nieuwe leden. Niet leden zijn wel welkom bij bijeenkomsten en als abonnee op onze nieuwsbrief.

De financiering van het bureau van Vereniging Dwarsverband komt voornamelijk vanuit Gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht financiert de ondersteuning van initiatieven die onder de beleidsregel ‘Welzijnaccommodaties’ in zelfbeheer’ of onder de beleidsregel ‘Beheerde speeltuinen’ vallen. Leden die niet onder een van deze regelingen vallen maar wel aan onze beschrijving voldoen zijn welkom binnen de vereniging. Zij kunnen hun kennis en ervaring delen en ophalen en zo het netwerkverband versterken. In sommige gevallen kunnen zij niet volledig gebruikmaken van de dienstverlening omdat hier geen financiering voor is.

 

WERKWIJZE

Het bureau van Dwarsverband focust op vier werkgebieden namelijk: kennisuitwisseling, directe ondersteuning, belangenbehartiging en vernieuwing. 


KENNISUITWISSELING

Gaat over ervaring, informatie, nieuws en inspiratie. Zo praktisch toepasbaar mogelijk. De vormen waarin je dat terugvindt zijn onze:

 • nieuwsbrief en website;
 • kennisbank;
 • bijeenkomsten;
 • formats/instructies;
 • leergroepen;
 • organisatie van buddy-verbanden;
 • inzet van kennis en expertise uit andere organisaties (bouw, fondsenwerving).

DIRECTE ONDERSTEUNING

Dit is ondersteuning voor één initiatief.  De lessen die we gedurende dit traject leren, delen we binnen het netwerk. Directe ondersteuning kan een langlopend traject zijn, maar ook een adviesgesprek en eventueel daaruit volgend een koppeling met een ander lid of een expert. Deze 1 – op -1 hulp versterkt zowel het individuele lid als de vereniging. Doordat individuele leden sterker staan en meer weten of kunnen, kunnen zij ook beter klaar staan voor anderen. Ook versterkt het verenigingsleven doordat leden hun verhalen terug horen in het grotere verband en doordat zij herkenning vinden in de verhalen van anderen.


BELANGENBEHARTIGING

Als Dwarsverband hebben we een belangrijke signalerende functie. Door het persoonlijke contact kennen we alle locaties goed. Deze individuele observaties kunnen we in een collectief verband plaatsen. Hierdoor zien we op grote lijnen waar bewonersinitiatieven in zelfbeheer mee worstelen en waar ze tegenaan lopen. Maar ook hoe ze lastige situaties weten te overwinnen en ze hun unieke meerwaarde creëren voor de stad. Dit overkoepelende perspectief biedt ons een visie op zelfbeheer die we inbrengen bij externe partners in het sociaal en cultureel domein, waaronder ook fondsen en de gemeente. Bijvoorbeeld door raadsleden te informeren over ons werk, door mee te praten over hoe beleid beter aan kan sluiten op de praktijk, of door te onderzoeken welke samenwerkingen er mogelijk zijn. Hiermee zetten we ons in om het zelfbeheer op de kaart te zetten, ook in het beleid. Dit doen we zowel in opdracht van de leden, op eigen initiatief als op verzoek van externe partners zoals de gemeente. Uiteindelijk bepalen de leden of een aanpassing van de strategie gewenst is of welke koers het Dwarsverband vaart. Naast deze collectieve vorm van belangenbehartiging ondersteunen we ook individuele locaties waar dat gepast is. 


VERNIEUWING

Vernieuwing wordt gedreven vanuit de draagkracht bij de leden. De coördinatoren zijn een schakel in het bepalen waar kansen en mogelijkheden liggen en het op de hoogte blijven van de wensen en behoeften van de leden. We zorgen voor voldoende financiering zodat vragen die buiten de reguliere werkzaamheden vallen ook opgepakt kunnen worden.

Het bureau ontvangt veel aanvragen om mee te doen aan projecten die zich inzetten om het sociaal en cultureel domein te verbeteren, bijvoorbeeld projecten die zich richten op gezond eten, diversiteit en cultuurparticipatie. Ook zijn er organisaties die het bureau aanschrijven om hun aanbod onder de aandacht te brengen bij de leden. Al het aanbod dat mogelijk interessant is wordt voorgelegd aan de leden. Indien er voldoende interesse en draagvlak is bij de leden pakken de coördinatoren het project verder op. 

Daarnaast zien de coördinatoren soms aanknopingspunten voor groei en vernieuwing. Bijvoorbeeld omdat ze zien dat bepaalde thema’s bij een groot deel van de leden spelen. Of omdat ze zien dat bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen de buurtinitiatieven in zelfbeheer gaan raken. Om die antennefunctie te kunnen vervullen moeten de coördinatoren goed contact met de leden onderhouden. Ook moeten zij in staat zijn om zich te blijven verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal en cultureel domein. De coördinatoren besteden het grootste deel van hun tijd aan de mede door de leden geprioriteerde werkzaamheden. Daarnaast is het belangrijk om de  antennes ook naar buiten te richten. Zo blijft het bureau zich oriënteren op en verdiepen in mogelijke vernieuwing en maatschappelijke ontwikkelingen.

HIER STAAN WE IN 2027

 

 • Bewonersinitiatieven in zelfbeheer die een ontmoetingsplek creëren zijn beter in staat hun locatie te besturen en beheren. Hierdoor kunnen zij beter bijdragen aan de sociale cohesie in hun buurt en wijk; 
 • Leden kennen elkaar goed, delen onderling kennis en ervaring en weten Dwarsverband te vinden als plek voor duurzame ondersteuning;
 • De dienstverlening van Dwarsverband is voor zowel buurthuizen als speeltuinen op hetzelfde niveau. Buurthuizen en speeltuinen voelen zich gezien, gehoord en gesteund door Dwarsverband;
 • Zelfbeheer neemt, naast medebeheer, een volwaardige positie in bij de gemeente. Voor zowel buurthuizen als speeltuinen (verzelfstandigd versus niet-verzelfstandigd). Beleid werken we gezamenlijk uit;
 • Dwarsverband is een volwaardige gesprekspartner in het sociaal en cultureel domein en ook de gemeenteraad is goed op de hoogte van wat we doen;
 • Dwarsverband heeft diverse vormen van financiering waardoor ingespeeld kan worden op de behoeften vanuit de leden en de onafhankelijkheid van de vereniging geborgd blijft; 
 • Het verenigingsleven bruist. Er is grote betrokkenheid bij de koers van de vereniging en leden kennen elkaar en helpen elkaar;
 • Dwarsverband is een gezonde en missiegedreven organisatie; 
 • We maken onze impact beter inzichtelijk, voor onszelf en externe partners. Leden denken mee over de meerjarenvisie